Ecological Revolutionary Company ERC eSG

Name der Partnergenossenschaft
DEG Dach-Fassade-Holz eG

Name der Schule
Landschulheim Schloss Heessen

Ort
Hamm

Geschäftsfeld(er)
Energie und Umwelt